فارسی هشتم موضوع پیش از این ها

حجم فایل : 442.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فارسی هشتم موضوع : پیش از این ها خشت : آجر خام . توفنده : پر­خروش . نیّت : قصد و عزم . ریا : دو­رویی و نفاق . بوریا : حصیری که از نی می­سازند.
ابیات مهم :
_ پایه های برجش از عاج و بلور / بر سر تختی نشسته با غرور
+ اشاره به تصور شاعر از خدای مغروری که پایه های برج او از سنگ های گرانبها ساخته شده است و غیر قابل دسترسی است.
_ ماه ، برق کوچکی از تاج او / هر ستاره ، پولکی از تاج او
+ این بیت آرایه ی تشبیه دارد. کلمات کلیدی _ رعد و برق شب طنین خنده اش / سیل و طوفان ، نعره ی توفنده اش
+ این بیت آرایه ی تشبیه دارد .
_ آن خدا بی رحم بود و خشمگین / خانه اش در آسمان ، دور از زمین
+ این بیت آرایه ی تضاد دارد .
_ با وضویی دست و رویی تازه کرد / با دل خود گفت و گویی تازه کرد
+ دست و رویی تازه کردن کنایه از شاداب و با صفا شدن است. _ گفت :آری خانه ی او بی ریاست / فرش هایش از گلیم و بوریاست
+ اشاره دارد به سادگی و صفای خانه ی خدا که در آن دو رویی و نفاق جایی ندارد .
_ دوستی از من به من نزدیک تر / از رگ گردن به من نزدیک تر
+ تلمیح دارد به آیه ی « نحن اقرب الیه من حبل الورید » یعنی : ما از رگ گردن به او نزدیک تریم متون ادب فارسی به دو بخش « نظم » و « نثر » تقسیم می شوند . همچنین با توجه به شیوه ی بیان « علمی » یا « ادبی » است .
گفت و گو :
مفهوم « ستایش » از مهم ترین مفاهیم ادبیات فارسی است . قریب به اتفاق متون ادب فارسی با ستایش خدا آغاز می­شود . دانش ادبی فعالیت نوشتاری
بن ماضی یک فعل از حذف «ن» از مصدر آن فعل به دست می آید . همچنین بن مضارع از حذف «ب» از فعل امر حاصل می شود : شنیدن...بن ماضی: شنید – بن مضارع: شنو
قافیه عبارتست از کلمات هم آهنگی که در انتهای ابیات قرار می گیرند و ردیف به کلمات همسانی گفته می شود که در پایان برخی از ابیات و پس از قافیه قرار می گیرند .
در زبان فارسی برای نوشتن برخی از صداها، چند شکل نوشتاری متفاوت وجود دارد که در املا باید مراقب صحیح نوشته شدن آن ها بود .مثل « ض،ذ،ز،ظ » و یا « ث،ص،س» رساله ی قشیریه : از مهمترین متون عرفانی ادبیات فارسی است که اصل آن به عربی و به وسیله ی امام ابوالقاسم قشیری نوشته شده است و اصطلاحات عرفانی در آن توضیح داده شده است . یکی از شاگردان قشیری این کتاب را به فارسی برگردانده است .
قیصر امین پور: از شاعران معاصر بود که علاوه بر شاعری ، در دانشگاه تهران، ادبیات فارسی تدریس می کرد و در پاییز سال 1386 بر اثر بیماری درگذشت. تاریخ ادبیات پایان...